Yollarda Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

TESK Başkanı Palandöken, Nevşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlik Başkanlığını Ziyaret Etti

Başkan Seçen, Nevşehir Esnaf Buluşmasına Katıldı

Pforzheim Hilda Gymnasium Okulu Öğretmen ve Öğrencileri, Nevşehir Belediyesi'ni Ziyaret Etti

Nevşehir'de Refüj ve Yan Bandlarda Yeşil Örtü

Başkan Seçen, AK Parti Belediye Başkan Adayı Arı ile Sanayi Esnaflarıyla Bir Araya Geldi

Nevşehir’de Asfaltlı Yollara Konfor Kaplanması Devam Ediyor

Başkan Seçen, Türkiye’nin Terörle Mücadelesi Konulu Konferansa Katıldı

                        T . C .

         NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

          Belediye Meclisi

 

2018 / Kasım ayı  Meclis Toplantısı  1. birleşimini, Belediye Başkanı Atilla Seçen açtı.

Gündem: 70

            5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56. Maddesine göre hazırlanan Nevşehir Belediyesi 2019 Yılı İdare Performans Programı oy çokluğuyla kabul edildi. (Selim Can- Alpaslan Can-Zekeriya Atıcı-Mahmut Şahin- Hamdi Sütveren-Adnan Ülger-Yavuz Göncü-Şevket Cengiz İyilikbilen - Red)

Gündem: 71

Belediyemiz  2019 Mali Yılı Bütçesi 200.000.000,00 TL olarak tahmin ve tespit  edilmiştir.

 

2019  Mali Yılı Bütçesi yapılan görüşmeler sonucunda  gelir ve gider bütçesi olarak madde madde oylandı. Plan ve Bütçe Komisyonu raporundaki şekli ile oyçokluğuyla kabul edildi. (Ş.Cengiz İyilikbilen, Yavuz Göncü, Adnan Ülger, Hamdi Sütveren, Mahmut Şahin, Zekeriya Atıcı, Alpaslan Can, Selim Can - Ret)

Gündem: 72                                       

            Belediyemiz 2019 Mali Yılı Gelir Tarifesi Komisyon Raporu bölüm bölüm görüşülmüş olup, 2019 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin Komisyon Raporundaki şekli ile kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

Gündem: 73

            11.10.2018 tarihli İmar Komisyon Raporu okundu.

  1. 24.09.2018 tarih ve 39628 sayılı yazısı ile müracaatta bulunan MERAM Elektrik Dağıtım A.Ş. İlimiz Merkez ilçesi sınırları içerisindeki yoğun yapılaşma ve devam eden inşaat faaliyetleri sebebi ile enerji ihtiyacının sürekli arttığını, bu sebeple İlimiz 15. Temmuz Mahallesi 3218 ada, 1 nolu parsel ve kuzeyinde bulunan bölgede bina tipi trafo alanı tesis edilmek istenildiği belirtilerek imar plan değişikliği yapılması ile ilgili talep komisyonumuza havale edilmiş olup;

 

Komisyonumuzca yapılan incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde; 3218 ada 1 nolu parsel ve kuzeyindeki park alanının bir kısmı trafo alanı olarak düzenlendiği, kaldırılan park alanının ise aynı bölge içerisinde gösterildiği, talebin bölgede yaşayanların ihtiyacını karşılayacağı ve kamu yatırımının olduğu göz önünde bulundurularak uygun olduğu fakat plan bütünlüğü açısından imar plan değişikliğinin İlave ve Revizyon İmar Planına işaretlenerek onaylanmasının komisyonumuzca uygun olduğuna karar verilmiştir.

  1. 1/5000 NİP-17294,4 plan işlem numaralı Nevşehir İli Merkez İlçe Revizyon Nazım ve Uygulama imar planı tamamlanmış ve ilgili konu komisyonumuza havale edilmiş olup;

 

Komisyonumuzca yapılan incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde; 06.05.2016 tarih ve 34 sayılı belediye meclis kararıyla imar planımızın değişen yönetmeliklere göre revize edilmesi ve yetersiz kalan kısımlara ilave imar planı yapılmasıyla ilgili karar alınmıştır. Söz konusu karar doğrultusunda Nevşehir İli Merkez İlçe Revizyon İmar planı tamamlanmış 1/5000 ölçekli planlama kararlarında aşağıda belirtilmiştir.

Nevşehir Yeni çevreyolu projesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı ile mevcut imar planımız arasındaki uyumsuzluk yaşanan kısımların düzenlendiği,

Planların onayından sonra bazı bölgelerde yeni ihtiyaçların ortaya çıkması, mevcut planların aksayan yönlerin yeniden düzenlendiği,

Zaman içerisinde Nevşehir yerleşmesinde meydana gelen değişimler ve gelişmelerin kentsel, sosyal ve teknik altyapı açısından yeni ihtiyaçları ortaya çıkarması ve bu ihtiyaçlara göre düzenleme yapıldığı,

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklerin planımızı etkilemesi nedeniyle imar planının değişen yeni mevzuata uygun hale getirildiği,

Hususlarında görüş birliğine varılmıştır.

 

Söz konusu 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planının yukarda belirtilen ana kararlarla birlikte mevcut yapılaşmadaki eksikliklerin tamamlandığı, vatandaşların taleplerinin değerlendirildiği görülmüş olup, hazırlatılmış olan İlave ve Revizyon İmar planı bu hali ile İmar Kanunu ve imar kanunu ile ilişkili kanunlar,  Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ve ilgili yönetmeliklerde belirtilmiş olan kurallara uyulması, şehir plancısının uygun görüşünün alınması şartı ile komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

  1. 1/1000 UİP-17295,4 plan işlem numaralı Nevşehir İli Merkez İlçe Revizyon Nazım ve Uygulama imar planı tamamlanmış ve ilgili konu komisyonumuza havale edilmiş olup;

 

            Komisyonumuzca yapılan incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde; 06.05.2016 tarih ve 34 sayılı belediye meclis kararıyla imar planımızın değişen yönetmeliklere göre revize edilmesi ve yetersiz kalan kısımlara ilave imar planı yapılmasıyla ilgili karar alınmıştır. Söz konusu karar doğrultusunda Nevşehir İli Merkez İlçe İlave ve Revizyon İmar planı tamamlanmış 1/1000 ölçekli ana planlama kararlarından yer alan hususlar aşağıda belirtilmiştir.

            Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversite alanına yakın bölgede ticari faaliyetlerin yoğun olması nedeniyle ticaret bölgesi belirlenmesi ve Nevşehir genelinde belirlenen yollarda yeni tercihli ticaret aksları oluşturulması,

            Nevşehir Merkezde Özel okul alanı talebi olmaması ve mülkiyet sahiplerinin mağduriyetinin giderilmesi nedeniyle Özel Okul Alanı olarak belirlenen alanın Özel Yurt Alanı olarak düzenlenmesi,

            Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi alanına bitişik ikinci üniversite alanının varlığı ve burada yaşayacak öğrencilerinin ihtiyaçları göz önüne alınarak Sulusaray yolu üzerinde Emsal:0,30,  Yençok:6,50m ticaret alanı oluşturulması,

            Yeni İmar yönetmeliğinde yer alan arka bahçe yapılaşma koşulları Vefa Küçük Caddesi üzerinde yapılaşmanın tamamlanmış olması yeni yönetmelik hükümlerine göre yapılacak yapının mevcut yapı nizamını bozduğu ve yolun arkasındaki parsellerde alanın topoğrafik yapısından dolayı mağduriyet yaşanacağı göz önünde bulundurularak Taks:0,40 olarak belirlenmesi, 

            Nevşehir genelinde en az 12 metrelik belirlenen yollarda 3 kata müsaadeli konut alanlarının 4 kat müsaadeli konut alanı olarak düzenlenmesi,

 

            Avanos kavşağından Nevşehir Forum yolu üzerindeki eski yapılaşmanın fiziki ve görsel açıdan kötü olması sebebiyle bu alanların vatandaş eliyle dönüşüm yapılması amacıyla plan üzerinde belirlenen ifraz hatlarını dikkate alarak Taks:0,50 Yençok=26,50 m asma katlı ticaret alanı olarak belirlenmesi,

            Sağlık İl Müdürlüğünün talebi üzerine 2000 Evler, Güzelyurt ve Esentepe Mahallelerinde sağlık tesis alanı oluşturulması,

            MERAM Elektrik Dağıtım A.Ş. nin imar plan değişikliğinin uygun olduğu görülmüş ve 3218 ada 1 nolu parsel ve kuzeyindeki park alanının bir kısmı trafo alanı düzenlenmesi,

 

            Nevşehir Ürgüp yolu üzerinde otel alanı olarak belirlenen alanlarda yapılaşmanın olmaması,  bu alanların değişim ve dönüşümünün yaşanması aynı zamanda mülkiyet sahiplerinin de mağduriyetinin giderilmesi amacıyla 1774, 1775, 1776, 1783 adaların bulunduğu bölge 5 kat müsaadeli konut alanı olarak düzenlenmesi,

            Mahkeme kararı ile imar planı iptal edilen 3309 ada 1 parsel ile 2176 adanın bölgenin ihtiyaç ve talepleri göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesi,

            Nevşehir ile Nar belediyesi sınırları arasında kalan 320 adanın bulunduğu bölgenin 5 kat konut alanı olarak düzenlenmesi,

            Mehmet Akif Ersoy Mahallesi TOKİ alanı arkasında yer alan Emsal:2,00 Yençok: 21,50 m olan konut adalarında yapılaşmada bütünlük sağlaması amacıyla Taks:0,30 olarak düzenlenmesi,

            Nevşehir Merkezde tır parkı ihtiyacı olması nedeniyle Otogar Alanın bir kısmının tır parkı olarak düzenlenmesi,

            Nevşehir genelinde belirlenen park alanlarının yer altı otopark alanı ve park alanı olarak düzenlenmesi,

 

            Konut, ticaret ve konut+ticaret kullanımında kalan alanlarında Nevşehir Belediyesi tarafından 07.03.2007 tarih ve 1/b sayılı belediye meclisi kararı ile onaylanan Nevşehir (Merkez) Revizyon-İlave imar planından önce ifrazı tamamlanmış parsellerde; planda belirtilen emsal değerlerini her bir kat için 0,10 artırarak uygulamaya belediyesi yetkili olması,

            Hususlarında görüş birliğine varılmıştır.

 

            Söz konusu 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planının yukarda belirtilen ana kararlarla birlikte mevcut yapılaşmadaki eksikliklerin tamamlandığı, vatandaşların taleplerinin değerlendirildiği görülmüş olup, hazırlatılmış olan İlave ve Revizyon İmar planı bu hali ile İmar Kanunu ve imar kanunu ile ilişkili kanunlar,  Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ve ilgili yönetmeliklerde belirtilmiş olan kurallara uyulması, şehir plancısının uygun görüşünün alınması şartı ile komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

 

            05.10.2018 tarih ve 67 ve 69 sayılı gündem maddelerince Belediye Meclis toplantısından İmar Komisyonu’na havale edilen konular incelenmiş olup;

            Yapılan müzakereler ve işaretle oylama sonucuna göre imar komisyonundaki şekliyle İlave ve Revizyon İmar Planının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

Gündem: 74

Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Merkez Çat Kasabası’nda bulunan tapunun K33-D-09-D pafta, 10152 ve 10153 nolu parseller ile parseller üzerinde bulunan binalar, müştemilatlar ve demirbaşların 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e Maddesi gereğince satışının yapılmasına, iş ve işlemler için Belediye Encümeni’ne yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Gündem: 75

İlimiz 15 Temmuz Mahallesi 1157 ada, 281 nolu parselin tapudan terkin edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Gündem: 76

Mülkiyeti Nevşehir Belediyesi’ne ait olan İlimiz Karasoku Mahallesi, 220 ada, 13, 27 ve 58 nolu parsellerin bulunduğu bölgede imar plan değişikliği yapılıp, yapılmaması ile ilgili konunun incelenmek üzere İmar Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

Gündem: 77

Nevşehir Ziraat Odası Başkanlığı ait İlimiz Çarşı Mahallesi 12 pafta, 262 ada 12 parselin tamamı ve 12 pafta, 262 ada 13 nolu parselde bulunan ½ hisseleri ile mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz Sümer Mahallesi K33-D-14-B-3-D - K33-D-14-C-2-A pafta, 2520 ada 74 ve 75 nolu parsellerin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre karşılıklı takaslarının yapılmasına, iş ve işlemlerin Belediye Encümenince yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Gündem: 78

Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında kurumumuz tarafından hazırlanan “Exchange For Municipal Sustainability Strategies” (Belediye Sürdürülebilir Stratejileri İçin Değişim) başlıklı ve TTGS/032 referans numaralı Projenin hibe

almaya hak kazanması durumunda, bahsi geçen Proje kapsamında Kuruluşumuzu temsil ve ilzama, sözleşme yapmaya ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya “Başkan Yardımcısı Oktay ŞIMARMAZ” yetkili kılınmasına oybirliğiyle karar verildi.

Gündem: 79

6085 Sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca, Belediye Başkanlığımızın denetimi sonucunda düzenlenen 2017 yılı Sayıştay Raporu’nun, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 55. Maddesi hükmü uyarınca Belediye Meclisi’nin bilgisine sunulmuştur.

 

Atilla SEÇEN                                     Fatma GEDİK                      Zübeyde KIRATLI

Meclis Başkanı                                     Meclis Katibi                               Meclis Katibi